Samen 
leer-kracht 
voor kinderen.

Ambitie op leren & ontwikkelen!  

Uitgangspunten van scholengroep KaBOT

De leerkracht staat centraal in onze ambitie. 
We geven het basisonderwijs vorm vanuit het mensbeeld dat we van nature uit willen leren, groeien en ontwikkelen
Binnen onze 5 scholen wil KaBOT sterk kwaliteitsvol onderwijs aanbieden waarbij leren & ontwikkelen  in al zijn facetten centraal staat. 

Deze groei situeert zich op de ontwikkelingsgerichte, lerende aspecten waarin het leren van de leerling versterkt wordt door het leren van de leerkracht
Dit hebben we vertaald in onze missie, gebaseerd op 4 strategische pijlers en de visie van KaBOT (ABC model).

 • Kort bij het leren
 • Veerkracht
 • Autonomie
 • Verbinding 

Visie op leren & ontwikkelen 

Voor kinderen en leerkrachten

Het ABC-model of de zelfdeterminatie is een visie op leren die inzet op de intrinsieke motivatie van leerlingen en leerkrachten

Kind en leerkracht hebben zin in het leren en het leven wanneer ze voldoende autonoom kunnen werken, betekenisvolle relaties aangaan en hun competenties en bekwaamheid kunnen inzetten in de klas.  Bij KaBOT gaan we 100% voor deze visie.

Op die manier wil onze scholengroep een veilige en aangename plek zijn om te leren en ontwikkelen, met vallen en opstaan.

Autonomie

Eigenaarschap en verantwoording

Onze leerlingen en leerkrachten maken eigen keuzes binnen een duidelijke visie en afspraken.
Zo stimuleren we de leermotivatie vanuit inspraak in het eigen leer- en ontwikkelproces.
We gaan voor gedeeld leiderschap met de leerkrachtteams. Zij zijn eigenaar en dus ook verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes. 

Binding

Interactie en relatie

Dit is het fundament van onze leercultuur. 
We zijn voortdurend samen met elkaar aan de slag. Waarbij warme professionele relaties én taakgerichte feedback de spil vormen om tot diepgaand leren te komen. Zowel tussen kinderen en leerkrachten onderling, als in de kind-leerkracht relatie.  

Competenties

Differentiëren en floreren

Kinderen en leerkrachten voelen zich bekwaam als er een gevoel van controle is over de leeruitkomst. Vanuit autonoom maatwerk en in verbondenheid met elkaar worden de doelen dagelijks nagestreefd met vallen, opstaan en vooral altijd doorgaan. Daarom is growth mindset een hoogstaand begrip binnen KaBOT. 

Waarden 

Bij KaBOT hebben we een duidelijk mensbeeld: 
Dat mensbeeld zegt dat we van nature uit willen groeien, leren en ontwikkelen. 

Hierbij hanteren we 4 vuistregels of waarden.

Het begint met mezelf en draait om het geheel. Dit is de basisgedachte. Ons gedrag begint bij onszelf. Wat je doet, het is jouw keuze. Het is jouw uiting van verantwoordelijkheid. We kunnen alleen veranderingen teweegbrengen als we onszelf veranderen. 

Je kent jezelf heel goed. Je hebt daarmee rust, inzicht en overzicht, dat je daadwerkelijk de belangen van anderen op de eerste plaats kunt stellen. Als je dan beslissingen neemt, ga je kijken naar de impact die het heeft op anderen. Daarbij ontwikkel je steeds meer bewustzijn van welke impact jouw gedrag heeft op anderen.  Neem tijd om bewust te worden van je gevoelens en gedragingen, om de impact van je gedrag op het grotere geheel te zien, je eigen verantwoordelijkheid te nemen en  bewuste keuzes maken. Want door goed voor jezelf te zorgen, te groeien en te ontwikkelen, ben je steeds meer in staat om moeiteloos vanuit je kwaliteiten bij te dragen aan de ontwikkeling van anderen.

Open: Houdt je ogen, oren en blik open en wees bereid te luisteren naar anderen vanuit nieuwsgierigheidHet betekent ook dat je open staat voor verandering en feedback. Het adagio hierin is dat je eerst begrijpt en dan begrepen wordt.

Falen: Het is belangrijk om te beseffen dat falen een normale en noodzakelijke ervaring is en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van leren en ontwikkelen. Ofwel, de moed hebben om  door een leerkuil te gaan. Als je falen accepteert en er lessen uit leert, kan het je helpen om in de toekomst succesvoller te zijn.     
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen: Het betekent dat je eerlijk en integer bent en is de basis voor veiligheid en vertrouwen.

Rollen

Directeur Schoolorganisatie (DSO) en Algemeen Directeur

Een DSO staat aan het roer van het schip. 

Hij/zij is de eindverantwoordelijke​ van de dagelijkse organisatie van de school: uurroosters opmaken, jaarkalender, schoolwerkplan, lestijdenpakket, inschrijvingen,...

Daarnaast volgt de DSO alle lopende processen in zijn/haar school op.

De DSO figureert als de spilfiguur en overlegt met de LGV over het beleidsplan en het actieplan dat voortvloeit uit een bijzonder doelgerichte en gefocuste aanpak die zij nauwgezet monitoren. 

Leergroep-
verantwoordelijke (LGV)

Zij versterken de leerkrachten in hun professionele uitdagingen en dragen  zo bij tot een kwalitatieve klaspraktijk. 

Ze zetten de leergroep in groei vanuit  prioritaire processen: de didactische focus, teamontwikkeling, leerlingontwikkeling en doelgericht plannen en organiseren. 

Ze borgen de professionele volwassenheid van de leergroep. 
Ze faciliteren het eigenaarschap van de leerkrachten in alle basissystemen  vanuit een sterke verbondenheid met elkaar waarbij de doelstellingen vanuit wederzijds vertrouwen  worden nagestreefd. 

Ondersteuningsteam
(O-team)

Het ondersteuningsteam heeft een gedeelde verantwoordelijk en zorgt voor de ondersteuning van zowel de leerlingen, leerkrachten, LGV's als de DSO. 

Om binnen onze structuur een bredere ondersteuning te bieden zijn volgende rollen belangrijk:

 • Pedagogisch-didactische ondersteuning
 • Kwaliteitszorg in de klas en school
 • Personeelsbeleid voor werknemers
 • Media-ondersteuning
 • Draagkracht overstijgende zorg (GOK+)
 • Financieel-administratief-logistieke ondersteuning (FAL)
Leerkracht

Vijf essenties van goed onderwijs die voor leer-KRACHT zorgen. In goed klasmanagement komen de 5 essenties samen voor. 

 • Warmte - Leerkrachten zijn aanmoedigend en positief ingesteld naar alle kinderen in de klas in functie van een aangename klassfeer.
 • Duidelijkheid -  Ze geven duidelijk aan wat de verwachtingen zijn van de leerkracht om een kwalitatieve leeromgeving te creëren.
 • Herhaald oefenen -  Zij maken elke dag tijd voor herhaling en automatisatie van kernleerstof, basisvaardigheden, routines en taal.
 • Zelfstandig werk - Ze geven leerlingen genoeg tijd om zelfstandig te oefenen, te verwerken, toe te passen. Ze zorgen er ook voor dat instructie-onafhankelijke leerlingen sneller tot verdieping komen. En stimuleren instructie-afhankelijke leerlingen om te groeien in zelfstandig werk. 
 • Zelfsturing - ​Leerkrachten geven dagelijks keuzes aan kinderen binnen het aanbod en het leerproces. Ze verhogen systematisch de zelfsturing van de leerlingen door vooruit-en terug te blikken en het geven van constructieve taakgerichte feedback.
Leerling

Kinderen maximaal kansen bieden om de basisvaardigheden te leren, hen uit te dagen om grenzen te verleggen, hun sterktes te laten ontdekken en hen daarin honderd procent stimuleren en begeleiden. 

Dat is het motto van scholengemeenschap KaBOT in Tesssenderlo. 

Kinderen kunnen zich ontwikkelen tot zelfstandige personen met voldoende zelfkennis en zelfsturing.

 Vanuit een realistisch en positief zelfbeeld zodat ze optimaal kunnen participeren aan en voldoening kunnen vinden in het leven. 

Basissystemen

Door een verankerde overlegstructuur voor leerkrachten zorgen wij ervoor dat er een constante communicatie is binnen onze werking. Op die manier blijven wij als school, team en individu evolueren en leren wij elke dag van en met elkaar. Hiernaast ziet u hoe er een ritmiek ontstaat tussen de leerlingen, de leerkracht, de LGV en DSO en het ondersteuningsteam. Deze ritmiek ontstaat dankzij de verschillende overlegmomenten in onze school. 

 • 1 op 1 gesprekken 
 • Werkoverleg
 • Leergroepoverleg
 • LGV ondersteuningsuur
 • Studiedag

Organisatie

Organiseren om te leren & ontwikkelen